1°C

Beograd

STROŽIJA NEGO IKAD: Nataša Bekvalac kaznila ćerku! (FOTO)

PREKINITE, NIKADA NISAM OVAKO PLAKALA! Nataša Bekvalac briznula u plač tokom "GLAMURA" (VEČERAS, 18,10h)! (FOTO, VIDEO)

Na­ta­ša Be­kva­lac sa­ma od­ga­ja će­r­ke Ha­nu, ko­ju je do­bi­la u bra­ku s Da­ni­lom Iko­di­no­vi­ćem, i Ka­tju, iz bra­ka s Lu­kom La­zu­ki­ćem, pa je zbog to­ga če­sto pri­nu­đe­na da bu­de stro­ža pre­ma njih dve, ia­ko to ne že­li.

O de­ta­lji­ma iz pri­vat­nog ži­vo­ta re­t­ko go­vo­ri, ali s vre­me­na na vre­me na­pra­vi pre­se­dan. U emi­si­ji „Gla­mur spe­ci­jal“ na TV He­pi, Be­kva­l­če­va je re­kla da je veo­ma za­do­vo­lj­na po­na­ša­njem svo­jih na­sled­ni­ca i opi­sa­la ka­ko ih va­spi­ta­va.

Nataša Bekvalac nedavno je kaznila svoju ćerku hanu, te joj oduzela telefon.

- Na­rav­no da su mo­je će­r­ke le­po va­spi­ta­ne i da se zna red, ia­ko im ma­lo to­ga bra­nim. Mi­slim da de­ci i tre­ba bra­ni­ti ma­lo to­ga, jer ka­da se stva­ri pos­ta­ve u sa­mom te­me­lju do­bro, od­no­sno da se zna šta je do­bro, a šta ni­je, on­da de­ca ra­zu­me­ju. Ne tre­ba ni­ka­da da do­bi­ju od­go­vor „ta­ko je za­to što ja ta­ko ka­žem“.

- To sam mr­ze­la odu­vek, pa svo­joj de­ci to ni­kad ne go­vo­rim - po­če­la je Na­ta­ša i na­sta­vi­la:

- Na pri­mer, ako bra­nim Ha­ni da ima In­sta­gram pro­fil, on­da pro­ve­dem dva sa­ta s njom obja­šnja­va­ju­ći joj zbog če­ga ne tre­ba da ga ima. Mi­mo to­ga će ona, na­rav­no, po­ku­ša­ti da me pre­va­ri, pa ću joj ja obja­sni­ti da ne mo­že da me pre­va­ri i on­da ću joj opet obja­sni­ti za­što ne mo­že i ne­ću se stvar­no umo­ri­ti dok ne shva­ti za­što ne mo­že. Pre ne­ko­li­ko da­na sam joj skroz odu­ze­la te­le­fon za­to što sam vi­de­la da u nje­nom dru­štvu ni­ko ne ko­mu­ni­ci­ra. Ona uo­p­šte ni­je pri­su­t­na. Mi ro­di­te­lji smo zbog to­ga u pro­ble­mu, a na­ro­či­to za­to što i mi ko­ri­sti­mo te­le­fo­ne, pa im je te­ško za­bra­ni­ti - do­da­la je pe­va­či­ca, ko­ja se to­kom emi­si­je ra­spla­ka­la ka­da su joj pri­ka­za­li pri­log o odra­sta­nju Ha­ne i Ka­tje, na­pra­vljen na osno­vu nje­nih obja­va na dru­štve­nim mre­ža­ma.

EMOTIVNA ISPOVEST NATAŠE BEKVALAC: Shvatila sam da je postojim da bih delila kroz muziku ljubav sa ljudima! (FOTO, VIDEO)

Happytv.rs
Foto: Arhiva

Komentari korisnika (0)


Ostavite komentar